TYPE 11 – TRITON (OLD STYLE)

TRITON – Internal Attachment Threads (old style Triton)
TRA001Triton MOF001